Link til Dansk Sproghjælp
CV for Lis Lassen

CV for Lis Lassen

Aktiviteter

Derfor vil jeg arbejde... 
indlæg på DI's årsmøde

Bliv klar over dine mål - interview i Ingeniøren

Kontakt

Resume:
Jeg er født i 1954 og tog i 1981 eksamen som diplomingeniør fra den bygningstekniske linje på Ingeniørhøjskolen i København. Jeg har desuden studeret arkitektur i 3½ år hos professor Erik Christian Sørensen på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Siden min eksamen har jeg været beskæftiget inden for traditionelle bygge- og anlægsopgaver, fortrinsvis i den rådgivende branche.

Jeg finder stor glæde ved at arbejde med IT-baseret systematisk vedligehold, og det gælder både at opstille funktionskrav, at skrive brugervejledninger, at anvende systemerne og at oplære nye brugere. Jeg er specielt glad for at arbejde med det danske sprog.

Mit speciale er drift og vedligehold af broer og andre store anlægskonstruktioner. Jeg har især stor erfaring med systematisk vedligehold.

Jeg har let ved at samarbejde, men holder også af at arbejde alene. Jeg arbejder systematisk og effektivt og er god til at anvende min viden inden for nye arbejdsfelter.

Ansættelser
1987- : Rambøll Danmark A/S
1984-1987: Torkil Laursen A/S Rådgivende Ingeniørfirma
1981-1984: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, projekteringsafdelingen

Erhvervskvalifikationer

 • Informationsteknologi
 • Implementere stamdata og eftersynsdata i forvaltningssystemer til broer, kanalanlæg, kraftværker, afløbsbygværker
 • Opstille kravspecifikationer ved brug af proces-modellering og testcases
 • Oplære brugere i forvaltningssystemer
 • Teste forvaltningssystemer og ajourføre manualer

Tekstforfatter/formidler

 • Redigere et omfattende udbudsmateriale
 • Lektiehjælp for 8. klasse til 3.G samt voksne studerende
 • Skrive og ajourføre brugervejledninger til forvaltningssystemer
 • Samredigere udviklingsprojekter inden for bygningsdrift og –vedligehold
 • Medforfatter til et undervisningshæfte i fysik til folkeskolen

Samarbejde og koordinering

 • Koordinere de faglige bidrag til en screening af et større antal broer og udforme rapporten i en ny form uden lange tekster, men med skitser og mange farvelagte oversigtsskemaer
 • Udarbejde de koordinerende bidrag til et omfattende udbudsmateriale: Myndighedsbehandling, togafvikling, brugersamarbejde
 • Udarbejde tidsplaner for hovedistandsættelse af en bro- og stationsstrækning og definere koordinerende aktiviteter med myndigheder, bruger og øvrige aktører
 • Planlægge et internt seminar for bygningsdrift og –vedligehold
 • Gennemføre et udviklingsprojekt inden for bygningsdrift og -vedligehold
 • Medlem af virksomhedens fondsbestyrelse som medarbejdervalgt, nu i den fjerde 4-årige periode
 • Deltage i en repræsentativt sammensat evalueringsgruppe under Danmarks Evalueringsinstitut i et projekt som vurderer såkaldte profilfag på de erhvervsgymnasiale uddannelser HTX og HHX.

Projektledelse

 • Projektleder for et pilotprojekt for brug af RFID-teknologi til styring af vedligeholdsjob på et stort infrastrukturanlæg.
 • Projektleder for test og brugeruddannelse i et web-baseret entreprisestyringssystem. 
 • Forestå etableringen af en større serviceaftale omfattende et stort antal årlige eftersyn af bygnings- og anlægskonstruktioner, herunder udarbejdelse af manual, instrukser og registreringsskemaer, gennemførelse af pilotprojekt og igangsætning af de løbende eftersyn
 • Projektleder for færdiggørelsen af en database med detaljeret anlægsbeskrivelse, nummerering og med tilhørende tegninger for et stort vej- og baneanlæg
 • Projektleder ved udarbejdelse af et markedsføringskoncept
 • Projektleder ved en række skimmelsvampeundersøgelser af offentlige bygninger og tilhørende forslag til vedligeholdsarbejder
 • Projektleder for 5-års eftersyn af flere kontorbyggerier

Baneteknik og vejtrafikafvikling

 • Planlægge trafikafviklingen på vej og bane i forbindelse med hovedistandsættelse af broer i det centrale København, i tæt samarbejde med kommune, politi, busselskab og togdriftansvarlige
 • Udregne trafikantgeneomkostninger ved planlagte reparationsarbejder
 • Udregne trafikantgeneomkostninger i forbindelse med vurdering af konsekvenserne ved påsejling af større broer
 • Definere behov for sporspærringer, kørestrømsafbrydelser og banevagter ved broreparationsprojekter
 • Opdatere retningslinjer for hvordan rådgivere skal beregne trafikantgeneomkostninger ved broarbejder

Drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner

 • Udarbejde og ajourføre vedligeholdsmanualer for broer, havmøllepark, stort kanalanlæg,
 • Udarbejde eftersynsrapporter efter faste standarder
 • Vurdere konstruktioners tilstand og levetid på grundlag af stamdata og tilstandsregistreringer
 • Opstille reparationsstrategier
 • Udregne overslag over reparationsudgifter
 • Konkludere og indstille den mest attraktive reparationsstrategi
 • Udarbejde udbudsprojekt til selektiv nedrivning af et større antal bygninger

Facilities Management

 • Holde indlæg om fremtidens ejendomsadministration på Facilities Management-konference
 • Revisor i Dansk Facilities Management Netværk
 • Virksomhedens repræsentant ved møder og konferencer i Dansk Facilities Management Netværk
 • Projektleder ved udarbejdelse af et markedsføringskoncept for Facilities Management-ydelser
 • Vurdere udgifter ved fraflytning af større kontorlejemål
 • Planlægge intern flytning af et stort antal kontorarbejdspladser i en rokade mellem 3 lokaliteter
 • Forestå den løbende planlægning af lokaledisponeringen gennem flere år i et radio- og fjernsynshus, herunder deltage i møder med ledelsesrepræsentanter for afdelingerne

Bygge- og anlægsteknik

 • Udarbejde bro- og bygningsmæssige bidrag til et samlet udbudsmateriale for vedligehold af banestrækninger
 • Udarbejde udbudsprojekter for renovering af betonbroer
 • Udføre 5-års eftersyn af større kontor- og undervisningsbyggerier
 • Statiske beregninger og produktionstegninger for mange mindre stål- og aluminiumskonstruktioner

Indeklima

 • Bygningsteknisk vurdering af bygninger i forbindelse med indeklimaproblemer
 • Udføre skimmelsvampeeftersyn af vandskadede bygninger
 • Screene en større mængde kommunale bygninger med indeklimaproblemer og udarbejde prioriteret liste over vedligeholdsarbejder

Kvalitetsstyring og miljøledelse

 • Ansvarlig for ajourføring og vedligehold af intern håndbog i kvalitetsstyring og miljøledelse
 • Udføre granskning og kontrol af en lang række rådgivningsopgaver
 • Kontrollere overensstemmelse mellem oplæg og indtastede data i forvaltningssystem

Uddannelse

 • Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i København 1981
 • Teknonom, ledelsesteknisk linje, 1990

IT

 • Rutineret bruger af Microsoft Office-pakken og MS Project
 • Bruger af projektstyringssystemet Maconomy
 • Rutineret bruger af diverse fagspecifikke vedligeholds- og planlægningsprogrammer

Sprog

 • Engelsk på arbejdsniveau
 • Tysk på arbejdsniveau

Personlige egenskaber

 • Modig og selvstændig
 • Engageret
 • Resultatorienteret
 • Overblik
 • Analytisk

Personlige data

 • Født mandag den 28. juni 1954
 • Aktiv i lektiecafe på Nørrebro Bibliotek
 • Interesseret i arkitektur, design og moderne kunst